woolly bear moth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly bear moth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly bear moth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly bear moth.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly bear moth

    larva of moth of the family Arctiidae

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).