woolly bear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly bear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly bear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly bear.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly bear

    caterpillar of numerous moths characterized by a dense coat of woolly hairs; feed on plants and some are destructive pests

    Synonyms: woolly bear caterpillar

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).