woolly plant louse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly plant louse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly plant louse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly plant louse.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly plant louse

    Similar:

    woolly aphid: secretes a waxy substance like a mass of fine curly white cotton or woolly threads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).