woolly aphid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly aphid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly aphid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly aphid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly aphid

    secretes a waxy substance like a mass of fine curly white cotton or woolly threads

    Synonyms: woolly plant louse

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).