woolly monkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly monkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly monkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly monkey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly monkey

    large monkeys with dark skin and woolly fur of the Amazon and Orinoco basins

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).