woolly indris nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

woolly indris nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm woolly indris giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của woolly indris.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • woolly indris

    nocturnal indris with thick grey-brown fur and a long tail

    Synonyms: Avahi laniger

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).