way shaft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

way shaft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm way shaft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của way shaft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • way shaft

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    giếng nối tầng

    giếng phụ bên trong