waybill printed form nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waybill printed form nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waybill printed form giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waybill printed form.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waybill printed form

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vận đơn in sẵn