waybill blank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waybill blank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waybill blank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waybill blank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • waybill blank

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vận đơn in sẵn