wayside signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wayside signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wayside signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wayside signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wayside signal

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thiết bị đặt dưới đất