wayside marker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wayside marker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wayside marker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wayside marker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wayside marker

    * kỹ thuật

    biển chỉ đường