way and means nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

way and means nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm way and means giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của way and means.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • way and means

    * kinh tế

    cách thức và phương thức

    * kỹ thuật

    phương thức