tight sand-stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tight sand-stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tight sand-stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tight sand-stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tight sand-stone

    * kỹ thuật

    cát kết chặt