tight-fitting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tight-fitting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tight-fitting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tight-fitting.

Từ điển Anh Việt

  • tight-fitting

    /'tait'fitiɳ/

    * tính từ

    vừa khít, bó sát, chật

Từ điển Anh Anh - Wordnet