the inlet valve closes 600 after bottom dead centre or bdc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the inlet valve closes 600 after bottom dead centre or bdc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the inlet valve closes 600 after bottom dead centre or bdc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the inlet valve closes 600 after bottom dead centre or bdc.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • the inlet valve closes 600 after bottom dead centre or bdc

    * kỹ thuật

    ô tô:

    van nạp đóng sau điểm chết dưới 60o