theatre nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theatre nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theatre giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theatre.

Từ điển Anh Việt

 • theatre

  /'θiətə/

  * danh từ

  rạp hát, nhà hát

  to go to the theatre: đi xem hát

  nghệ thuật sân khấu; phép soạn kịch

  the rules of the theatre: những quy tắc của phép soạn kịch

  sân khấu, nghề ca kịch, nghề diễn kịch

  to be destined to the theatre: dự định làm diễn viên kịch

  tập kịch bản, tập tuồng hát

  theatre of Shakespeare: tập kịch bản của Sếch-xpia

  (nghĩa bóng) nơi (xảy ra cái gì), chỗ, trường

  the theatre of war: nơi giao chiến, chiến trường

  the theatre of the crime: nơi xảy ra tộc ác

  phòng (giảng bài...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • theatre

  * kỹ thuật

  hội trường

  nhà hát

  rạp hát

  xây dựng:

  trường hát

Từ điển Anh Anh - Wordnet