thetic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thetic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thetic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thetic.

Từ điển Anh Việt

  • thetic

    Cách viết khác : thetical