the effect of the extension of cable hanger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the effect of the extension of cable hanger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the effect of the extension of cable hanger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the effect of the extension of cable hanger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • the effect of the extension of cable hanger

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hiệu ứng dãn dài của cáp treo