the discus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the discus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the discus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the discus.

Từ điển Anh Việt

  • the discus

    cuộc thi ném dựa