the alps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

the alps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm the alps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của the alps.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • the alps

    Similar:

    alps: a large mountain system in south-central Europe; scenic beauty and winter sports make them a popular tourist attraction

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).