temporary water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary water

    * kỹ thuật

    nước tạm thời

    nước theo mùa