temporary gel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary gel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary gel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary gel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary gel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gen tạm thời