temporary road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường tạm thời