temporary anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary anchor

    * kỹ thuật

    neo tạm