temporary posts nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary posts nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary posts giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary posts.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary posts

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chức vụ tạm thời