temporary bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary bridge

    * kỹ thuật

    cầu tạm

    xây dựng:

    cầu tạm thời