temporary error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary error

    * kỹ thuật

    lỗi tạm thời