temporary disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary disk

    * kỹ thuật

    đĩa tạm