temporary post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary post

    * kinh tế

    chức vụ tạm quyền, tạm thời

    công việc tạm thời

    sự tạm quyền