temporary trunking blocking (ttb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary trunking blocking (ttb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary trunking blocking (ttb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary trunking blocking (ttb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary trunking blocking (ttb)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    chặn trung kế tạm thời