temporary text delay character (ttd character) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary text delay character (ttd character) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary text delay character (ttd character) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary text delay character (ttd character).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary text delay character (ttd character)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ký tự báo trễ văn bản tạm