temporary service nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

temporary service nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm temporary service giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của temporary service.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • temporary service

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự phục vụ tạm thời