tangent to spiral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tangent to spiral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tangent to spiral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tangent to spiral.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tangent to spiral

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    TS Nối đầu