tall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tall.

Từ điển Anh Việt

 • tall

  /tɔ:l/

  * tính từ

  cao

  how tall is he?: nó cao bao nhiêu?

  a tall man: một người cao

  (từ lóng) phóng đại, không thật, khó tin, khoác lác, ngoa

  tall story: chuyện khó tin, chuyện nói khoác

  tall talk: lời nói khoác lác

  tall order: nhiệm vụ quá nặng, nhiệm vụ khó thực hiện; sự đòi hỏi quá cao

  * phó từ

  ngoa, khoác lác, khoe khoang

  to talk tall: nói ngoa, nói khoác, nói khoe khoang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tall

  a garment size for a tall person

  great in vertical dimension; high in stature

  tall people

  tall buildings

  tall trees

  tall ships

  Antonyms: short

  impressively difficult

  a tall order

  Similar:

  grandiloquent: lofty in style

  he engages in so much tall talk, one never really realizes what he is saying

  Synonyms: magniloquent

  improbable: too improbable to admit of belief

  a tall story

  Synonyms: marvelous, marvellous