tallyshop (tally shop) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tallyshop (tally shop) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tallyshop (tally shop) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tallyshop (tally shop).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tallyshop (tally shop)

    * kinh tế

    cửa hàng bán trả dần