tallish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tallish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tallish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tallish.

Từ điển Anh Việt

  • tallish

    /'tɔ:liʃ/

    * tính từ

    dong dỏng cao, khá cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tallish

    somewhat tall