improbable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

improbable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm improbable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của improbable.

Từ điển Anh Việt

 • improbable

  /in'prɔbəbl/

  * tính từ

  không chắc, không chắc có thực, không chắc sẽ xảy ra; đâu đâu

  an improbable story: một câu chuyện không chắc có thực, một câu chuyện đâu đâu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • improbable

  * kỹ thuật

  xác suất nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet