stopping time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping time

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thời gian đỗ tại ga