stopping cross-section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping cross-section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping cross-section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping cross-section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping cross-section

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khoảng hữu hiệu để dừng