stopping shock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping shock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping shock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping shock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping shock

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kích động chặn lại