stopping knife nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping knife nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping knife giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping knife.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping knife

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dao chám matít

    dụng cụ xoa lắng