stopping lane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping lane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping lane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping lane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping lane

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    làn dừng cho xe buýt