stopping station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping station

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    ga tàu dừng