stopping mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping mark

    * kỹ thuật

    dệt may:

    dấu dừng