stopping brake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping brake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping brake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping brake.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping brake

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    hãm dừng đoàn tàu