stopping-down nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping-down nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping-down giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping-down.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping-down

    * kỹ thuật

    sự dừng lại