stopping device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopping device

  * kỹ thuật

  cái chặn

  thiết bị hãm

  xây dựng:

  thiết bị cố định