stopping (stopping up) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping (stopping up) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping (stopping up) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping (stopping up).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping (stopping up)

    * kỹ thuật

    sự bịt

    sự trám