stopping power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stopping power

  * kỹ thuật

  lực giảm tốc

  lực hãm

  năng suất hãm

  cơ khí & công trình:

  khả năng hãm