stopping functioning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stopping functioning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stopping functioning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stopping functioning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stopping functioning

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    dừng phục vụ